"Piece Of Cake" לקוחות מועדון

א. מבוא
1 .מועדון הלקוחות "Cake Of Piece "מנוהל על ידי חב' מ.אהובי בע"מ (שתקרא להלן – " Piece Of Cake " או "פיס אוף קייק").
2 .תקנון זה נועד להסדיר את הכללים עלפי הם מתנהל מועדון הלקוחות ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות של לקוח המבקש להיות חבר במועדון הלקוחות. לקוח המצטרף למועדון מתחייב לפעול על פי הוראות התקנון. כל לקוח יקבל את התקנון בהודעת דואר אלקטרוני שישלח אליו לאחר הצטרפותו למועדון הלקוחות. לכל לקוח המבקש להצטרף למועדון הלקוחות יש הזכות להודיע במייל לפיס אוף קייק, עד 7 ימים מהמועד שבו קיבל את התקנון בדואר אלקטרוני, על רצונו לחזור בו מהצטרפותו למועדון, במידה והוא איננו מסכים עם האמור בתקנון. החלטת לקוח להצטרף למועדון הלקוחות מהווה הסכמה לאמור בתקנון.

ב. הגדרות
א. "מנהל" – אחראי מטעם פיס אוף קייק על מועדון הלקוחות.
ב. "חבר מועדון" – יחיד מעל גיל 18
ג. "ערוצי פרסום" – אתר האינטרנט של החברה, הודעות טקסט, דוא"ל , דואר ישראל.
ד. "אתר האינטרנט"- אתר המייצג את רשת פיס אוף קייק וכתובתו היא https://pieceofcake.co.il
ה. "הנהלת המועדון בחברת פיס אוף קייק" – בעל המניות משה אהובי
ו. "הטבות כספיות" – כל הטבה מכל סוג שהיא שיש לה עבור חבר המועדון ערך כספי (רווח או הנחה) במסגרת רכישת מוצרי פיס אוף קייק.
ז. "כרטיס מרובה משתמשים" – כרטיס עסקי עם הנחה מוגדרת שאינה ניתנת לכפילות.
ח. "רכישה מזכה" – כל רכישה שמתבצעת בחנויות הרשת למוצרים שהוגדרו מראש.

ג. הצטרפות
3 .רשת הקונדיטוריות הפועלת תחת שם המותג" Piece Of Cake " הקימה מועדון לקוחות (להלן – "המועדון") ומנפיקה לחברי המועדון כרטיסי חבר (להלן "כרטיס החבר").
א. כל יחיד שהינו לקוח של " Piece Of Cake " רשאי לבקש להירשם כחבר במועדון הלקוחות. ההרשמה חינם באתר האינרטנט, ההרשמה בסניפים היא בעלות של 10 שקלים מועד תשלום דמי ההצטרפות לרבות אם דמי ההצטרפות ישולמו באופן חד פעמי ו/או בכל חידוש חברות במועדון הלקוחות, ייקבע ע"י הנהלת המועדון מעת לעת ויובא לידיעת חברי המועדון באמצעות עדכון באחד מערוצי הפרסום . דמי ההצטרפות ישולמו בתשלום אחד בעת ההצטרפות או בעת חידוש החברות, במידה והוחלט ע"י" Piece Of Cake " לגבות דמי חברות במועדון גם בעת חידוש .
ב. רק יחיד אשר מלאו לו 18 שנים, רשאי להצטרף למועדון הלקוחות" Piece Of Cake " כל אדם יכול להיות חבר מועדון פעם אחת בכל זמן נתון (היינו אותו אדם לא יכול להירשם בו זמנית פעמיים או יותר, כחבר מועדון בין אם ההרשמה הכפולה נעשתה על ידי פרטים זהים ובין אם באמצעות אדם אחר). יובהר, כי ההרשמה למועדון מיועדת ללקוחות פרטיים בלבד ואינה מיועדת לבתי עסק, תאגידים, ארגונים וכל סוג אחר של עסק.
ג. ההרשמה למועדון מותנית בין היתר במילוי טופס הצטרפות במלואו ומסירתו באחד מסניפי "Cake Of Piece "או באמצעות מילוי ושליחת הטופס אל" Piece Of Cake " www.pieceofcake.co.il בכתובת" Piece Of Cake" רשת של האינטרנט באתר המצוי ותשלום דמי החבר באותו מעמד. גובה דמי החבר נתון לשיקול דעת הנהלת" Piece Of Cake " וניתן לשינוי על ידי הנהלת המועדון בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד ש:
א. החלטה כזו תפורסם 7 ימים לפני שינוי המחירים באתר האינטרנט (או בערוצי פרסום בהתאם לבחירתה של פיס אוף קייק).
ב. שינוי המחירים יחול תוך 14 ימים ממועד קבלת ההחלטה לגבי תקופת החברות הבאה של אותו חבר.
ג. "Cake Of Piece"רשאית לסרב לאשר את קבלתו של לקוח כחבר במועדון ו/או לא לחדש את חברותו במועדון כאשר מתקיים חשש סביר כי אותו חבר מועדון יפגע ו/או פוגע בזכויותיה כדין של פיס אוף קייק ו/או בזכויותיו של מי מחברי המועדון. יובהר, כי ככל ששולמו דמי החבר לפני הסירוב האמור, יוחזרו דמי החבר למבקש להצטרף, שבקשתו נדחתה. ההחזר יהיה בשיעור הנומינלי של הסכום ששולם ע"ח דמי החבר בתוספת הפרשי הצמדה ו/או ריבית.
ד. החזר דמי החבר ללקוח מותנה בכך כי הלקוח לא מימש הטבות כספיות כלשהן בזמן חברותו במועדון הלקוחות עד למועד הפסקת חברותו .
ה. במידה והלקוח עשה שימוש בהטבות כספיות ו/או קיבל הטבות כספיות במסגרת חברותו במועדון, כי אז לא יוכל חבר המועדון לקבל בחזרה את דמי חבר ששילם גם אם פיס אוף קייק סירבה לקבל לקוח כחבר מועדון ו/או סירבה לחדש ללקוח את חברותו במועדון.
ד. אדם המצטרף למועדון, תמורת תשלום דמי החבר ,יקבל במעמד ההצטרפות את הזכות למימוש ההטבות.
ה. כל חבר מועדון יהיה זכאי להפסיק את חברותו במועדון בכל עת באמצעות משלוח הודעה בכתב ובדואר רשום להנהלת המועדון. החברות במועדון תופסק 5 ימי עבודה מהיום בו התקבלה ההודעה במשרדי "Cake Of Piece ."עם הביטול יפקעו כל הזכויות הנובעות מהחברות במועדון והחבר לא יהיה זכאי להחזר כספי ו/או לזיכוי בגין יתרת תקופת חברותו במועדון, ככל שנותרה לו, במועד הפסקת חברותו של הלקוח, במועדון.
ו. חבר שחברותו אושרה יקבל כרטיס חבר אישי שאינו ניתן למכירה או להעברה (להלן "כרטיס חבר"). כרטיס החבר הינו אישי והזכויות מכוחו מוקנות רק לחבר אשר פרטיו מופיעים ברישומי המועדון. מילוי פרטי הלקוח בטופס ההצטרפות, קריאת התקנון והסכמה לתנאי התקנון יעניק ליחיד כרטיס חברות במועדון זה.
ז. אין בהצטרפות לקוח למועדון הלקוחות כדי לחייב את פיס אוף קייק לייצר את מוצריה ו/או חלקם, באופן קבוע ו/או כדי לחייב את פיס אוף קייק לייצר סוג מסוים של מוצרים ו/או לחייב את פיס אוף קייק להימנע משימוש במוצרים שמרכיביהם עלולים לגרום לאלרגיות מכל מין וסוג, ללקוחותיה.

ד. הטבות
4 .עם מתן התשלום למועדון, בין אם בהצטרפות למועדון ובין אם בחידוש החברות במועדון, יהא זכאי חבר מועדון לקבל מגוון הטבות המובטחות לחברי "מועדון"Cake Of Piece."בהתאם לקביעת החברה, ובכפוף לתנאי המבצע. ההנהלה שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את ההטבות שמקנה החברות במועדון. שינוים אלו יפורסמו באתר האינטרנט ויכנסו לתוקף מיום פרסומם באתר האינטרנט. להסרת ספק מובהר כי חברי המועדון אינם זכאים לכפל הטבות (לרבות כאלו שאינן נובעות מהחברות במועדון). כפל הטבות יהא מצב שבו ניתנה הטבה (הנחה או מחיר מבצע) למוצר ובגין מוצר זה לא ניתן לנצל הטבה נוספת באמצעות כרטיס חבר המועדון.
5 .ההטבות הינן אישיות ולא ניתן יהיה להעביר את סכום ההטבה לאדם אחר ו/או להמירו למזומן ו/או להחזר כספי אחר. רק חבר המועדון באופן אישי רשאי לעשות שימוש בכרטיס החבר ולקבל את ההטבות המוקנות בו ולא ניתן לאחד רכישות או נקודות (כהגדרתן להלן) שבוצעו או נצברו בכרטיסי חברים שונים (גם אם מדובר בכרטיסי חבר שונים במסגרת משפחה).
6 .קבלת ההטבה מותנית בהצגת כרטיס החבר במעמד הרכישה בצרוף הצגת תעודה מזהה. האחריות על שמירת הכרטיס היא של החבר ולא תהיה כל טענה כלפי "Cake Of Piece ."ו/או מי מטעמה בשל אי קבלת הטבה עקב אי הצגת כרטיס מכל סיבה שהיא. במקרים חריגים רשאית "Cake Of Piece "לאשר קבלת ההטבה על סמך תעודת זהות בלבד עד לקבלת כרטיס חלופי ובכפוף לתשלום בגין הפקת כרטיס מועדון חלופי, במועד קבלת ההטבה.
7 .להסרת ספק מובהר כי כרטיס החבר אינו כרטיס חיוב כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב תשמ"ו- .1986
8 .הרישום הנמצא בידי"Cake Of Piece"יהווה ראיה חלוטה ומכרעת לגבי זכאות ההטבות ללקוח לחבר המועדון. יחד עם זאת, לחבר המועדון הזכות לבקש לקבל את הרישום המצוי אצל Cake Of Piece "באמצעות שליחת דואר אלקטרוני אל הנהלת Cake Of Piece."
9" .Cake Of Piece "רשאית להגביל את השימוש בהטבות במקביל למבצעים אחרים במועדון בהתאם לשיקול דעתה וזאת בכפוף לפרסומים באתר האינטרנט ו/או בערוצי פרסום לפי שיקול דעתה של פיס אוף קייק.
10 .השימוש בכרטיס יהיה בהתאם לתקנון זה, כפי שיתעדכן מעת לעת על-ידי "Cake Of Piece" ויפורסם באתר האינטרנט של Cake Of Piece"ו/או ישלחו אל חברי המועדון בדואר אלקטרוני ו/או בהודעות טקסט ו/או בדואר ישראל ובהתאם להוראות שיופיעו על גבי הכרטיס, בעלון אשר יצורף לו, היה ויצורף, וכן בתקשורת שיווקית שתישלח לחברי המועדון, מעת לעת.
11 .חבר המועדון לא יעשה שימוש בהטבות כספיות ו/או כל הטבה שניתנה לו במסגרת חברותו במועדון הלקוחות אלא לאחר שאישר את ידיעתו בדבר השינוי בתקנון ו/או בחתימתו על טופס ההצטרפות. במידה וחבר מועדון לא אישר את תנאי התקנון ובכל זאת עשה שימוש בהטבות כספיות ו/א ובכל הטבה אחרת שניתנה לו בגין היותו חבר מועדון, כי אז תהא Of Piece" "Cake הזכות לדרוש מחבר המועדון להשיב את ההטבות שקיבל.
12" .Cake Of Piece "רשאית לשנות את מדיניות ההטבות ו/או ההנחות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. יחד עם זאת , מדיניות והטבות יפורסמו באתר האינטרנט של Piece" Cake Of ו/או ישלחו אל חברי המועדון בדואר אלקטרוני ו/או בהודעות טקסט ו/או בדואר ישראל זאת לפי הגדרת "ערוצי הפרסום".
13 .יובהר כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ,חתימת החבר על טופס ההצטרפות מהווה אישור הסכמה מטעמו לקבלת חומר פרסומי מ"Cake Of Piece"ו/או מי מטעמה באמצעי המדיה השונים.
14 .כמו כן, אישור הלקוח במהלך הרישום למועדון הלקוחות, ייחשב כמי שהסכים שכל מידע שהצטבר במועדון לגבי החבר בקשר עם רכישותיו יועבר להנהלת המועדון ויחשב לקניינה של "Cake Of Piece ."המידע ישמש את המועדון לשם קידום פעולותיו אשר עשויות לכלול שיתופי פעולה עם גופים אחרים. שימוש במידע הנ"ל לא ייחשב בפגיעה בפרטיות ובלבד שהשימוש במידע הנ"ל נועד לצורך שיווק מוצרי "Cake Of Piece ."עוד מאשר חבר המועדון כי הנהלת המועדון תוכל לעשות במידע זה שימוש שיווקי ו/או אחר ובכך חבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה עלפי כל דין בגין שימוש במידע כאמור.
15 .ככל שחבר המועדון יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים כאמור בתקנון זה, הוא רשאי לבקש בכתב מהנהלת Cake Of Piece ,"כי מידע הנוגע אליו יימחקו מרישומי המועדון ו/או לא יימסר לאדם ו/או לכל גורם שהוא. בנוסף, רשאי החבר לבקש בכתב מהנהלת "Cake Of Piece ,"להסיר עצמו מרשימת הדיוור שלה מועדון. לחבר המועדון ידוע כי הסרתו מרישומי המועדון יכול ולמנע ממנו להמשיך ולהיות חבר מועדון, היות ולא ניתן יהא ליידע אותו במבצעים, הטבות ועדכונים נדרשים.

ה. הטבות
17 .החל ממועד ההצטרפות למועדון, יהיה החבר זכאי לקבל עבור כל רכישה מזכה נקודות זיכוי (להלן:"coins piece או הנקודות" )
א. ערכן הכספי של הנקודות ייקבע על ידי "Cake Of Piece "ויפורסם באתר האינטרנט של החברה.
ב. coins piece יהיו אישיות ואינם ניתנות להעברה ו/או לאיחוד ו/או להמרה למזומן.
ג. לא ניתן לממש את הנקודות בעסקה בה נצברו הנקודות אלא בעסקה נפרדת מהעסקה שבה נצברו הנקודות.
ד. ניתן לממש את הנקודות שחבר מועדון צבר באמצעות רכישת מוצרי "Cake Of Piece" כפי שיפורסמו, מעת לעת, ועל פ שיקול דעת החברה.
18 .מובהר כי התשלום בגין ההצטרפות, מתנות ההצטרפות וכן רכישה באמצעות כרטיס מתנה ( gift card (אינן רכישות מזכות בנקודות בהתאם לתקנון זה, ולא יזכו את החבר, בנקודות.
19" .Cake Of Piece"רשאית לשנות מעת לעת את שיעור הזיכוי הניתן בנקודות בכל רכישה מזכה לפי שיקול דעתה הבלעדי ביחס לכלל הרכישות או ביחס לשירותים/מוצרים מסוימים. כן רשאית "Cake Of Piece "לקבוע כי לא כל המוצרים ו/או השירותים יהיו ניתנים למימוש בנקודות באופן מלא או חלקי ולשנות קביעתה זו מעת לעת. שינוים בשיעורי הזיכוי ו/או במוצרים ו/או שירותים שלא ניתנים למימוש, יפורסמו באתר האינטרנט של"Cake Of Piece "וישלחו בדיוור ישיר לחברי המועדון. השינויים יכנסו לתוקף 14 ימים לאחר מועד פרסומם.
20 .על אף האמור לעיל, לא ניתן לצבור יותר מ-200 נקודות בעסקה אחת ברשת "Cake Of Piece "ולא ניתן לנצל יותר מ-300 נקודות בעסקה אחת. להסרת ספק מובהר, כי עסקאות המתייחסות לרכישה אחת ברשת "Cake Of Piece "תחשבנה לרכישה אחת גם אם תבוצענה במספר חלקים או תשלומים באותו מועד של ביצוע העסקה.
21 .מימוש הנקודות מותנה בהצגת כרטיס החבר ותעודה מזהה של החבר בפני נציג החברה/מוכר/אחראי משמרת/מנהל בסניף/זכיין. במקרה של כרטיס מרובה משתמשים, יוכל כל אחד מחברי המועדון שיש בידו כרטיס מועדון, לממש את הנקודות שנצברו לזכות הכרטיס ללא הצגת הסכמה נפרדת מהחבר השני, וטופס ההצטרפות לכרטיס מרובה משתמשים מהווה הסכמה של כל אחד החברים בכרטיס, לניצול הנקודות על ידי החבר האחר ולא תשמע כל טענה כנגד "Cake Of Piece "בקשר לכך. אין בשימוש בכרטיס מרובה משתמשים (מס' אנשים יחידים) כדי לגרוע מהוראות סעיף 3 א' ולפיו רק יחיד יכול להיות חבר מועדון.
22 .רכישה או חלק ממנה, המתבצעים בנקודות לא יזכו בנקודות. החברות במועדון אינה מקנה זכות לכפל מבצעים. "Cake Of Piece "זכאית לקבוע על פי שיקול דעתה הבלעדי האם מבצעים מקבילים (בין חברי מועדון ובין כלל לקוחות הרשת) יהוו רכישה מזכה בנקודות או שניתן יהיה לממש נקודות ביחס אליהם. המבצעים יפורסמו באתר האינטרנט של "Cake Of Piece" וישלחו בדיוור ישיר לחברי המועדון.
23 .ביטול תשלום בגין עסקה ו/או זיכוי בגין השבת פריטים שנרכשו במסגרת רכישה מזכה, ככל שניתן לבטל עסקה ו/או לקבל זיכוי בגין השבת פריטים, יביא לקיזוז הנקודות אשר נצברו בגין אותה עסקה מסך נקודות הזכות שנצברו עד לאותה עת בחשבון החבר.
24 .במידה וחבר מימש נקודות מעבר לסך הנקודות שהוא צבר, למעט אם מדובר בתקלה או שיבוש אצל "Cake Of Piece ,"רשאית "Cake Of Piece "לדרוש מהחבר החזר כספי בסך של 3 ש"ח בגין כל נקודה שנוצלה על ידו ביתר, אלא אם מדובר בתקלה טכנית שגרמה לנתונים מוטעים לפיהן החבר ניצל נקודות מעבר לסך המגיע לו.
25 .מימוש הנקודות יתאפשר במשך שנה אחת מיום הרכישה המזכה הראשונה . בתום שנה ממועד הרכישה המזכה הראשונה (שנת החברות) יתאפשר ל"Cake Of Piece "למחוק את יתרת הנקודות הבלתי מנוצלת באופן אוטומטי ולא יהיה לה תוקף עוד, וזאת לאחר ש "Cake Of Piece "תודיע על כך לחבר עד 14 ימים לפני תום מועד שנת החברות.

ו. תוקף החברות במועדון
26 .תוקף החברות במועדון הלקוחות הינו לשנה אחת מיום ההנפקה של הכרטיס.
27 .בתום תקופת החברות ראשי החבר לחדש את חברותו במועדון. חידוש חברות יכול שיותנה בתשלום כפי שייקבע מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של "Cake Of Piece "ובלבד שחבר מועדון קיבל הודעה עד 14 ימים לפני תום מועד תקופת חברותו שבמסגרתה נאמר לחבר כי עומדת בפניו הזכות לחידוש דמי החבר בהתאם למחיר המעודכן בהודעה שנשלחה לחבר ובאתר האינטרנט של "Cake Of Piece. "
28 .פג תוקפה של החברות במועדון, לא ניתן להמשיך וליהנות מהטבות המועדון.
29 .למען הסר ספק, עם תום תקופת החברות, יאבד חבר המועדון את הזכות להטבות והנחות גם אם לא מומשו על ידו, וזאת עד לחידוש החברות במועדון בהתאם לתנאים שיהיו באותו מועד.
30" .Cake Of Piece"רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להאריך לכל חבר מועדון שתבחר, את תוקף החברות במועדון לכל לתקופה נוספת בכל אורך זמן שהנהלת החברה תחליט עליו מבלי שתידרש להסבר או נימוק לשיקוליה. יחד עם זאת, "Cake Of Piece "תקבל החלטות שיווניות ביחס לקבלת חבר חדש למועדון הלקוחות ו/או ביחס להארכת חברותו של חבר מועדון.
31" .Cake Of Piece "תהא רשאית לבטל חברות במועדון ולהפקיע כל זכות הנובעת ממנה לרבות הטבות שנצברו קודם לביטול, לכל חבר במועדון אשר עשה שימוש שלא כדין בכרטיס החבר או פעל בניגוד להוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין.

ז. תקשורת שיווקית ופרסומים
32 .דרכי פרסום: הודעות מועדון "Cake Of Piece "בכל דבר ועניין הנוגע לפעילויות "המועדון" לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת המועדון לבצעם, בתקנון ו/או במפתח הצבירה ו/או בהטבות הנוספות ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות חבר המועדון ליטול חלק בתכנית ו/או הפסקת פעילותו וכיו"ב, ייעשו על ידי "Cake Of Piece" באתר האינטרנט ו/או בהודעות טקסט ו/או בהודעת דוא"ל ו/או בדואר ישראל .
33 .מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פרסום גלוי לעין בסניפי הרשת ו/או באחד מאמצעי התקשורת ו/או באתר האינטרנט של הרשת ו/או באמצעות תקשורת ישירה עם חברי המועדון, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או SMS ,הכל לפי ערוצי הפרסום המקובלים לפי בחירת המועדון, ייחשב כמספק וחבר מועדון לא יוכל להשמיע טענה כי לא ידע אודות האירוע נשוא הדיווח ו/או הפרסום כאמור.
34 .מוסכם, כי אישור התקנון והצטרפות הלקוח כחבר במועדון הלקוחות של "Cake Of Piece," ומסירת פרטי דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי לחברה ופרטים מזהים נוספים, מהווה הסכמה של הלקוח להיכלל במאגר המידע של "Cake Of Piece "ולקבלת פרסומות, הודעות וחומר שיווקי שהרשת מפיצה ו/או תפיץ בעתיד, הכל בהתאם לתיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008 ,וזאת באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או SMS שיישלחו ישירות למחשבו או למכשירו הסלולארי של הלקוח, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של ."Piece Of Cake"
35 .למען הסר ספק מובהר כי "Cake Of Piece "פטורה מחובת ההודעה על הטבות או מבצעים לחבר מועדון שלא מסר מספר טלפון נייד בתוקף או כתובת דואר אלקטרוני תקינה ו/או אשר לא עדכן את פרטיו אלו ולא תהיה לחבר מועדון טענה כלשהי כלפי "Cake Of Piece "באשר לאי קבלת פרסום. לכן, על כל חבר ליתן פרטי התקשרות מדויקים.
36 .כחלק מהצטרפות הלקוח כחבר מועדון, תפיץ "Cake Of Piece"באמצעות דואר אלקטרוני מבצעים ועדכונים וחומר שיווקי.
37 .חבר מועדון אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שרות משלוח ההודעות, יפנה לחברה בכתב בבקשה להסיר עצמו מהרשימה.
38 .חבר מועדון אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שירות משלוח הודעות דואר אלקטרוני, יהיה עליו להקליק להסרת כתובתו במקום המיועד לכך בהודעת הדואר האלקטרוני.
39 .להסרת ספק מובהר כי מתן הסכמה לקבלת דיוור ולהיכלל במאגר המידע של "Cake Of Piece "מהווה הסכמה לאפשר לזכיינים המפעילים את סניפי הרשת בהווה ו/או בעתיד וכן מתן הסכמה לחברות שתחום עיסוקן הנו ניהול מועדוני לקוחות ויוסמכו מטעם "Cake Of Piece ,"וכן לכל חברת בת של "Cake Of Piece "בעתיד אם וככל שתהיינה לעשות שימוש בנתונים ולשלוח פרסומות, הודעות וחומר שיווקי אחר לצרכי דיוור ושיתופי פעולה עם חברות נוספות.
40 .יובהר כי כל מידע אודות חבר המועדון שיצטבר בקשר להיותו חבר המועדון הינו קניינה של "Piece Of Cake"

ח. במקרה של מחלוקת
41 .חבר החש עצמו נפגע בכל הקשור לכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או מהמבצע, רשאי לפנות בכתב למנהל "Cake Of Piece"ו/או מי שמונה על ידו לשם כך ולהעלות את השגותיו.
42 .החלטת מנהל "Cake Of Piece"ו/או מי שמונה על ידו לשם כך תינתן תוך 14 ימי עבודה, מרגע שקיבל לידיו את ההשגה, החלטת המנהל או מי שנתמנה תהיה סופית.
43 .במקרה של אובדן כרטיס המועדון, על החבר להודיע ל"Cake Of Piece"בכתב בדואל או בדואר ישראל באופן מידי מרגע היוודע לחבר המועדון על אובדן הכרטיס. בכפוף להודעת חבר המועדון כאמור בסעיף זה, החברה תנפיק לחבר המועדון כרטיס חלופי בעלות של 10 ₪ בלבד.
44 .המועדון לא יהיה אחראי על אובדן הטבות, עקב זיוף וגניבה, שהתרחשו עד שהחבר הודיע בכתב ל"Cake Of Piece"על אובדן הכרטיס או במקרה ולא נמסרה הודעה כאמור.

ט. התחייבויות חבר המועדון
45 .חבר המועדון יהא אחראי לעדכן בכתב את הנהלת המועדון על כל שינוי בכתובתו או בפרטיו האחרים על מנת לאפשר קשר רצוף ושוטף עמו.
46 .מובהר כי כרטיס חבר שאין לגביו ברישומי החברה את פרטי החבר הנדרשים בטופס ההצטרפות, תהיה זכאית החברה לבטל את הכרטיס, ובנוסף, לבטל את ההטבות המתייחסות לאותו כרטיס, ללא אפשרות לממשו.
47 .האחריות על מילוי הפרטים בטופס ההצטרפות ועדכונם הינה על החבר אשר מתחייב למסור אך ורק פרטים נכונים ומדויקים. לא תשמע כל טענה כלפי "Cake Of Piece "ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות ו/או פרטים בשל טעות ו/או אי דיוקים בפרטי זיהוי החבר או כתובתו.
48 .חבר במועדון מתחייב שלא לנצל לרעה את החברות במועדון. כל ניצול לרעה יגרום להפסקת החברות במועדון.

י. תנאים כללים
49" .Cake Of Piece "שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי התקנון, וזאת תוך הודעה מוקדמת של 14 ימים שתפורסם באתר האינטרנט ו/או שתשלח אל חברי המועדון בדואר אלקטרוני ו/או בהודעות טקסט ו/או בדואר ישראל . החל ממועד פרסום הודעה אודות שינויו של התקנון באתר החברה יחייב את המועדון רק נוסחו החדש. .נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי "Cake Of Piece "רישומי החברה הינם הקובעים בכל הקשור לתקנון זה. תקנון מועדון הלקוחות יפורסם באתר האינטרנט של החברה ויהא זמין לעיון החברים בכל עת
50" .Cake Of Piece "רשאית לפי שיקול דעתה, לאפשר גם ללקוחותיה שאינם חברים,להשתתף במבצעים, לפי תנאי תקנון זה.
51 .המפורט בתקנון זה הינו מחייב כלשהי.אולם, כל התנהגות של "Cake Of Piece"לטובת הלקוח בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור של "Cake Of Piece"על האמור בתקנון זה ו/או תחייבה לנהוג כך בעתיד.
52 .למען הסר ספק, יובהר כי ההשתתפות בתכניות המועדון כפופה לעמידת חבר המועדון בתנאי תקנון זה, לרבות, אך לא רק, המשך חברותו במועדון הלקוחות של "Cake Of Piece ."
53 .תקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות לתכנית.הצטרפות חבר למועדון Of Piece" "Cake משמעה כי חבר המועדון מצהיר/ מאשר כי קרא ומסכים להוראות תקנון זה וכן האמור בטופס ההצטרפות.
54 .מתן הטבות לחברי המועדון הינו בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של "Cake Of Piece ."במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות חברי המועדון כאמור לעיל, תפעל PLUGIN לטיפול בהם בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות או תביעות כנגד"Cake Of Piece"בשל אי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.
55" .Cake Of Piece "אינה מתחייבת כי המועדון לא ייסגר וכי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע והיא שומרת על הזכות לסגור את המועדון ו/או מועדון "Cake Of Piece "ו/או את פעילותם בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה בדבר סגירת מועדון תפורסם באחד מערוצי הפרסום לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת פיס אוף קייק.
56 .יובהר כי אין בתקנון זה כדי לגרוע באופן כלשהו מהוראות תקנון אתר האינטרנט של Of Piece" "Cake בכל הנוגע לשימוש באתר וביצוע הזמנות דרכו. בכל סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות תקנון אחר האינטרנט ביחס לשימושו באתר ו/או ביצוע הזמנות דרכו, תגברנה הוראות האחר.
57 .כל מקום בתקנון זה שנעשה בו שימוש בלשון זכר משמעו גם כאילו נאמר גם בלשון נקבה.
58" .Cake Of Piece"שומרת לעצמה את הזכות להנפיק כרטיסי חבר מסוגים שונים, בתמורה ו/או שלא בתמורה, לכל חברי המועדון או חלקם, הכל כפי שתיקבע הנהלת המועדון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
59 .כתובת הנהלת "Cake Of Piece "הינה: שבטי ישראל 11 תל אביב.