תקנון "Piece Of Cake" חנות אונליין – https://pieceofcake.co.il

1. ברוכים הבאים לתקנון החנות האינטרנטית לרכישת מוצרי מאפה של רשת "Piece Of Cake".
2. לפניכם יוצגו תנאי שימוש בחנות.

1. הגדרות
1. אתר האינטרנטhttps://pieceofcake.co.il.
2. החברה – עלמה דגנים בע"מ – ח.פ. 515361525. לרבות בעלי מניות, נושאי משרה, מנהלי, עובדי, ספקי החברה וכל הפועל מטעמה. החברה הינה בעלת רשת פיס או קייק (להלן: "הרשת").
3. חנות – חנות אונליין באתר בלבד (להלן: "החנות") יובהר כי תקנון זה אינו מתייחס לחנויות הרשת הפרוסות ברחבי הארץ אלא רק לחנות הוירטואלית.
4. משתמש – אדם מעל גיל 18, אשר ביקש להירשם לחנות לשימוש אישי, סביר ולמטרות חוקיות. אשר מילא את טופס ההצטרפות על מנת לבצע הזמנות בחנות.
5. חבר מועדון פיס אוף קייק – אדם מעל גיל 18, אשר ביקש להצטרף למועדון החברים של הרשת, בהתאם לתנאי השימוש שקבועים בתקנון שמפורסם בכתובת – תקנון מועדון הלקוחות.
6. פרסומים – הצעות לרכישת מוצרים במחירם הרגיל ו/או במחיר מוזל בחנות.
7. ערוצי פרסום – אתר האינטרנט, החנות, משתמש פייסבוק של הרשת, הודעות טקסט והודעות דוא"ל.
8. תנאי רכישת מוצרים ו/או שירותים – כמפורט בתקנון שלהלן.
9. Cookies (עוגיות) – קבצי טקסט הנוצרים עפ"י פקודה הניתנת ממחשבי האתר לדפדפן משתמש החנות, במטרה לאפשר תפעול תקין של החנות באתר והתאמת v למשתמש ע"י איסוף נתונים סטטיסטיים (כהגדרתם להלן) כגון:

a. הדפים בהם גלש המשתמש.
b. משך הזמן בו שהה המשתמש בחנות.

10. המשתמש – המזמין אשר ביצע הזמנה בחנות, גם אם לא אושרה הזמנתו.
11. חברת השליחויות – Get taxi , get dellivery
12. מוקד הזמנות – באתר החנות.
13. טלפון מוקד ההזמנות – וואטסאפ בלבד – 055-9884420

. מבוא

1. המבוא לתקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
2. הכותרות הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש כלשהי מהוראות תקנון זה.
3. הוראות תקנון זה מתייחסות לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
4. תקנון זה נועד להסדיר את כללי השימוש וההזמנות בחנות וכן את הכללים על פיהם מתנהלת החנות.
5. השימוש ו/או הביקור בחנות ייעשה בכפוף לתנאים ולהוראות תנאי השימוש, כדלהלן.
6. תנאי השימוש בחנות יחולו על כל שימוש שיעשה משתמש בחנות ויהוו את הבסיס לכל דין בין משתמשי החנות לבין הרשת.
7. משתמשי החנות נדרשים לקרוא את תנאי השימוש בתקנון זה בקפידה בטרם יעשו בו שימוש.
8. משתמש שאינו מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה מתבקש להימנע משימוש כלשהו בחנות.
9. רשאים לבצע הזמנות מהחנות כל משתמש שאישר את תנאי תקנון זה וכשיר לעשות שימוש מבחינה משפטית.
10. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם מטעם הרשת, לרבות באתר, תגברנה הוראות תקנון זה.
11. הרישום בחנות והשימוש וההזמנה ממנה הוא לשימוש אישי ובלעדי של המשתמש.

3. התחייבויות משתמש החנות

1. המשתמש מצהיר ומתחייב שלא לעשות שימוש בחנות, אלא למטרה שלשמה היא מיועדת ובכלל זה למטרה חוקית בלבד.
2. אין לפרסם או להעביר באמצעות החנות, לרבות בשלב מסירת פרטים אישיים כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי, זאת לרבות הפצת אזכורים שלילים הנוגעים לחנות.
3. על משתמש החנות חל איסור לפרסם או להפנות לאתרים אחרים ו/או חנויות ו/או קבוצות פייסבוק ו/או דפים אחרים, באמצעות החנות.
4. על משתמש החנות חל איסור מוחלט לפרסם מידע שיש בו משום פגיעה במוניטין ו/או פגיעה בשם הטוב של בעלי הרשת והחנות ו/או פגיעה בצדדים שלישיים ו/או שימוש המהווה עבירה על כל חוק כלפי בעלי החנות ו/או כלפי צד ג', בין אם במישרין ובין אם בעקיפין. הפרת סעיף זה תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ע"י בעלי הרשת ו/או צדדים שלישיים, זאת עפ"י הוראות הדין.

4. אישור התקנון / רישום משתמש בחנות

1. עם הרשמתך הראשונית לחנות תתבקש לאשר כי קראת והבנת את מלוא תנאי התקנון. אנא קרא היטב את התקנון, תוכנו ורק לאחר מכן אשר כי קראת והבנת את התקנון. ככל ואינך מסכים עם תנאי כלשהו מתנאי התקנון עליך לעזוב לאלתר, את אתר החנות ולהפסיק את השימוש בו.
2. אישור התקנון על ידי משתמש תהווה ראיה מכרעת לכך, כי המשתמש קרא, הבין והסכים עם מלוא תנאי תקנון זה.
3. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ד' 2 לעיל, ביצוע כל פעולה על ידי משתמש בחנות תהווה אף היא ראיה מכרעת לכך, כי המשתמש קרא, הבין והסכים עם מלוא תנאי תקנון זה, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה כנגד החנות ו/או בעלי הרשת למעט טענות באשר לאי קיום התחייבויות החנות עפ"י תנאי תקנון זה, אף אם לא אישר את תנאי התקנון.

5. שינוי תנאי התקנון

1. הנהלת הרשת רשאית לשנות את תנאי תקנון זה בכל עת ובלבד שנתנה על כך הודעה מראש למשתמשים באחד מערוצי הפרסום.
2. יובהר כי הרשת רשאית בכל עת ואף ללא צורך בהודעה מוקדמת להפסיק את פעילות החנות ו/או להוריד החנות מהאוויר מכל סיבה שהיא ולא תהא בכך הפרה של הרשת כלפי משתמשי החנות.
3. ככל והנהלת הרשת הודיעה על שינוי התקנון מלבד ההודעה שתפורסם למשתמשים באחד מערוצי הפרסום, יתבקשו המשתמשים לאשר את תנאי התקנון החדש ועד שלא יעשו כן לא יוכלו להשתמש בשירותי החנות.
4. משתמש שהשימוש שלו בחנות הושהה ו/או נחסם כתוצאה מאי אישור התקנון על שינויו כאמור בסעיף ה' 3 יהא מושתק מלהעלות כל טענה כלפי בעלי החנות ו/או בעלי הרשת.

6. ביצוע הזמנה

1. לצורך ביצוע הזמנה, על כל משתמש לפתוח חשבון ראשוני באתר האינטרנט.
2. הזמנות יבוצעו בחנות ע"י בחירת מאפיין המוצר – גודל וכו', כמויות והוספתם לעגלת הקניות.
3. בתום הוספת המוצרים לעגלת הקניות ולאחר השלמת מינימום הזמנה בסך -100-150 ₪, ובכפוף לכך שמקום האספקה נמצאת בטבלת אזורי החלוקה. על המשתמש לוודא את פרטי המוצרים, כמותם ומחירם ולהקליד קוד קופון, ככל וקיים.
4. לאחר מכן יידרש המשתמש ללחוץ על לחצן "המשך לתשלום".
5. השלמת ההזמנה תתבצע לאחר שיזדהה המשתמש, במידה ונרשם לחנות לפני כן – יידרש להתחבר ולהקליד את שם המשתמש שלו ואת סיסמתו, במידה ולא נרשם – יידרש להקליד את כתובת דוא"ל שלו, לקבוע סיסמא ולמלא פרטי חיוב ומשלוח. יובהר כי על המשתמש למלא פרטים מלאים, מפורטים ומדויקים, ככל שניתן לרבות לגבי מיקום האספקה. בעלי הרשת אינם אחראים למידע שגוי שיישלח ע"י המשתמש. במידה והמשתמש לא מילא את כל פרטיו/לא נתן את הכתובת המדויקת/לא כתב את זמן הגעת המשלוח וכדומה – נציג הרשת יצור קשר עם המשתמש על מנת לקבל את כל הפרטים והמידע החסרים.
6. יובהר כי הקלדת פרטים כוזבים בחנות הינה עבירה פלילית. בעלי הרשת ינקטו צעדים משפטיים נגד אותו המשתמש.
7. לאחר שילחץ המשתמש על שליחת ההזמנה יישלח לו באופן אוטומטי אישור עם פרטי הזמנתו והודעה בדבר גביית התשלום. יובהר כי אישור זה לא מהווה אישור הרשת על ביצוע ההזמנה ו/או אישור הרשת על הימצאות מוצר מסוים במלאי.
8. כמו כן, חשבונית תשלח לכתובת דוא"ל של המשתמש לאחר גביית התשלום.
9. תעודת משלוח מודפסת תשלח לכתובת דוא"ל של המשתמש.
10. הזמנה שתתקבל בחנות מעבר לשעות פעילות המשלוחים, כפי שמפורטות בסעיף ח' להלן, תבוצע ככל האפשר ביום העסקים הבא.
11. התמונות המופיעות בחנות הינן הצעות הגשה, להמחשה בלבד. לאור האמור לעיל, ייתכנו שינויים בין מראה המוצר בחנות האינטרנטית לבין המוצר שיתקבל.

7. מחירי מוצרים ומבצעים

1. המחירים המפורסמים בחנות האינטרנטית הינם רלוונטיים לרכישה דרך החנות האינטרנטית בלבד. יתכנו הבדלים במחירים בין המופיע באתר לבין המחירים בחנויות.
2. מחירי המוצרים אינם כוללים את עלות המשלוח.
3. הרשת רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את מחירי המוצרים.
4. אין כפל מבצעים.

8. משלוחים

1. משלוחים יבוצעו רק לישובים שנמצאים בטבלת אזורי החלוקה שלהלן.
2. המשלוחים יבוצעו בימים ראשון עד חמישי, בין השעות 16:00 -09:00 וביום שישי וערבי חג בין השעות 9:00-12:00. ההזמנה תבוצע בטווח של עד שעתיים משעת בחירת שעת המשלוח (זאת בכפוף לעיכובים בלתי צפויים ואירועים שאינם בשליטת הרשת). למען הסר ספק, מובהר כי ביצוע המשלוח הינו בכפוף לכך כי המוצר(ים) נמצא(ים) במלאי הרשת.

3. יובהר כי הרשת אינה מתחייבת לשעות פעילות משלוחים בערבי חג ומועדי ישראל, ואירועים נוספים כדוגמת: יום האהבה הלועזי, יום האהבה העברי ויום האישה.
4. חרף האמור בסעיף ח' 6 להלן, הרשת מתחייבת לבצע את המשלוחים ביום ההזמנה, כל עוד המוצרים קיימים במלאי ובכפוף לשעות פעילות מרכז ההזמנות.
5. בעת תיאום הזמנה יידרש המשתמש למסור טווח של עד שעתיים, בהן יימסר לו המשלוח.
6. המשתמש מתחייב כי במהלך השעות שתואמו לאספקת המשלוח יהא נציג מעל גיל 18 מטעמו במקום האספקה. הרשת לא תהא אחראית לאספקת הזמנה בה לא נכח נציג בגיר במקום ולמוצרים שהוזמנו.
7. במידה ולא יהא נציג בגיר במקום האספקה – נציג הרשת יצור קשר טלפוני עם המשתמש וככל שלא יהיה מענה יוחזר המשלוח לחנות והודעה על כך תישלח למשתמש שיידרש להגיע לאסוף את המשלוח או לחילופין לשלם על משלוח חוזר בהתאם ללוח הזמנים של הרשת.
8. משלוח למוסדות שהגישה אליהם מוגבלת/מגדלי משרדים -המשתמש ו/או נציג בגיר מטעמו יידרשו להמתין למשלוח במקום אפשרי לכניסת אורחים – בתיאום עם השליח (זמן המתנה של עד 10 דק').
9. דמי המשלוח עשויים להשתנות:
א. בשל המוצרים שהוזמנו וכמותם. הודעה על כך תימסר למשתמש.
ב. לפי עיר המגורים

אנו מבצעים משלוחים ל:

מחירי המשלוחים:
הל הערים שמחיר המשלוח שלהם הוא 29 ש"ח – מינימום הזמנה 100 ש"ח
כל הערים שמחיר המשלוח שלהם הוא 49 ש"ח – מינימום הזמנה 150 ש"ח

9. המוצרים

1. הרשת מתחייבת לטיב מוצריה ולטריותם. הרשת ממליצה לפעול בהתאם להמלצותיה כפי שיפורסמו על גבי המוצרים על מנת לשמור על טריות המוצרים.
2. הרשת עושה ככל שניתן על מנת למסור למשתמש מוצר טרי שנארז בצורה המתאימה ביותר עם המלצות לצריכה נכונה.
3. צריכת המוצרים היא באחריות מלאה של המשתמש ומי מטעמו.
4. משתמש אחראי לבדיקת רכיבי המוצרים לצורך בדיקת אלרגיות ו/או רגישות לרכיבים מסוימים, במקרה שקיים אצל המשתמש ספק כלשהו – על המשתמש לברר זאת עם מרכז ההזמנות. בכל מקרה על כל משתמש להקפיד על בדיקת רכיבי המוצר לשם שלילת רכיבים העלולים לסכנו.
5. הרשת אינה אחראית לכל נזק שייגרם לאדם שיצרוך את מוצריה בשל אלרגיה ו/או רגישות מסוימת.
6. המשתמש אחראי לצרוך את המוצרים בהתאם לתאריך התוקף הנקוב עליהם.
7. כל התמונות המופיעות באתר הן לצורך המחשה בלבד – יתכן שינוי במראה הסופי, באריזה או בקישוטים. הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את הרכב המתכונים, הנראות, המשקל הסופי, הקישוטים והאריזה.

10. שינוי/ביטול הזמנה ע"י המשתמש

1. משתמש המבקש לשנות/לבטל את הזמנתו יעשה זאת בסמוך ככל האפשר לביצוע ההזמנה ובכפוף לשיחה טלפונית של המשתמש עם מרכז ההזמנות. במידה ושינוי/ביטול ההזמנה תתקבל לאחר הכנתה למשלוח – בקשת השינוי/ביטול ההזמנה לא תתקבל, המשלוח יבוצע כמתוכנן והמשתמש יחויב כנדרש.
2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ניתן לבטל הזמנה במידה וההזמנה מתוארכת ליום אחר (עד 24 שעות לפני תאריך האספקה). מובהר כי על המשתמש להודיע לרשת על כך באימייל או בטלפון.

11. ביטול הזמנה ע"י הרשת

1. הרשת שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות הזמנות שהתקבלו, זאת באמצעות הודעה שתימסר למשתמש באמצעות הודעת דוא"ל, הודעת טקסט או שיחת טלפון. הרשת לא תישא באחריות כלפי המשתמש בשל ביטול ההזמנה על ידה.
2. הרשת רשאית לבטל הזמנות מסוימות שבהתאם לשיקול דעתה לא יתאפשר לה לבצע במועד ו/או כנדרש. הודעה על כך תשלח לכתובת דוא"ל של המשתמש ו/או בהודעת טקסט.

12. התחייבויות חבר המועדון

1. הצטרפות למועדון הלקוחות של הרשת אינה כרוכה בתשלום.
2. האחריות על מילוי הפרטים בטופס ההצטרפות ועדכונם הינה על המשתמש אשר מתחייב למסור אך ורק פרטים נכונים ומדויקים. לא תשמע כל טענה כלפי בעלי הרשת ו/או מי מטעמם לעניין אי קבלת פרטים בשל טעות ו/או אי דיוקים בפרטי זיהוי המשתמש או כתובתו.
3. המשתמש מתחייב שלא לנצל לרעה את הרשמתו לחנות. כל ניצול לרעה יגרום להסרת שמו מרשימת משתמשי החנות ויקנה לבעלי הרשת הזכות לפעול כנגדו בהתאם לכל דין.
4. מובהר כי אין אפשרות לשלם בעד מוצרים באמצעות "נקודות חבר מועדון".

הגנת הפרטיות

13. אבטחת מידע

1. בעלי הרשת נוקטים באמצעי אבטחה לשם הגנת פרטי הלקוחות ע"י אבטחת השרת בו מאוחסן אתר האינטרנט.
2. החנות מוגנת בפרוטוקול HTTPS.
3. פרטי משתמש ישמרו באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א- 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות").
4. בעלי הרשת ימנעו מהעברת פרטי המשתמשים לצדדים שלישיים.
5. למרות האמור לעיל בעלי הרשת מתחייבים לעשות ,את המאמצים, כמיטב יכולתם, ובאמצעים העומדים לרשותם על סודיות פרטי המשתמשים בחנות. עם זאת, מדובר בסביבה מקוונת וככזו אין באפשרות בעלי הרשת להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות לזדוניות לאתר או חשיפת המידע.
6. עוד יובהר, כי אין באפשרות בעלי הרשת למנוע פריצות לחנות ע"י גורמים זרים ומכאן שקיימת אפשרות לחשיפת המידע המוזן על יד משתמש לגורמים שלישיים.
7. בנסיבות האמורות לעיל, משתמש מצהיר כי מובן לו שלבעלי הרשת אין אפשרות להגן באופן מוחלט מחשיפת משתמש החנות בפני גורמים זרים.
8. המשתמש בחנות מוותר בזאת על כל טענה כנגד בעלי הרשת בגין פגיעה בפרטיות שמקורה בפעולה בלתי חוקית של צד שלישי כלשהוא.

14. תוכן שיווקי והרגלי קניה

1. באישורו את תקנון זה מאשר המשתמש קבלת תוכן שיווקי.
2. יובהר, כי למשתמש תהא אפשרות לבקש מבעלי הרשת את הפסקת שליחת המידע השיווקי אליו.
3. לפיכך, אם המשתמש לא מעוניין עוד בקבלת תוכן שיווקי מהחנות, על המשתמש לבקש מבעלי הרשת את הפסקת שליחת התוכן השיווקי.
4. החנות שומרת לעצמה את הזכות לשמור מידע הנוגע לאופן השימוש של משתמש החנות, מוצרים שרכש, עמודים בהם ביקר ו/או הצעות לרכישות בהם צפה באמצעות cookies ו/או בטכנולוגיות הדומות למנגנון cookies, וזאת לצורך שיפור הפעילות השיווקית של החנות ולייעול השירות הניתן בחנות למשתמשים בו.
5. יובהר, כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, רשאי המשתמש לבקש מבעלי הרשת להסיר מידע אישי המצוי אצל בעלי הרשת בחנות והקשור למשתמש.
6. בנוסף באפשרות המשתמש לחסום את מנגנון ה – cookies באמצעות אתר דפדפן האינטרנט שלו, כך שלא יתאפשר לבעלי הרשת לאסוף מידע אודות השימוש של משתמש החנות באמצעות cookies.
7. סקרי אמינות שביעות הרצון שלכם חשובה לנו ולכן יתכן כי מעת לעת ולאחר רכישת מוצר/ שירות מהרשת, ישלח דואר אלקטרוני לכתובת דוא"ל של המשתמש לשם קבלת חוות דעת מהרשת אודות השירות ו/או המוצר שהוזמן. באישורו את תקנון זה מאשר המשתמש לבעלי הרשת לשלוח הודעת דוא"ל שביעות רצון המשתמש ו/או בקרת איכות.
8. האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות כל שימוש בנתונים שיצטברו לצורך ניתוח של מידע סטטיסטי ובין היתר לעשות שימוש בנתונים הסטטיסטים כשאלה לא נושאים פרטים מזהים אודות המשתמשים, לצדדים שלישיים. אישור משתמש את התקנון ייחשב כהסכמה לכך.
9. ככל שהמשתמש יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים כאמור בתקנון זה, הוא רשאי לבקש בכתב מבעלי הרשת כי מידע הנוגע אליו יימחק מרישומי המשתמשים ו/או לא יימסר לאדם ו/או לכל גורם שהוא.

15. חובה שבדין/ צו שיפוטי והליך משפטי

1. בעלי הרשת יעשו ככל האפשר כדי להימנע ממסירת פרטיו האישיים של משתמש לצדדים שלישיים שאינם קשורים ו/או נוגעים למטרה שלשמה נמסרו הפרטים בעת הכניסה לחנות, אלא אם כן יהיו בעלי הרשת מחויבים לעשות כן עפ"י הדין ואם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודות המשתמש לאחר ו/או אם התקבל צו שיפוטי המורה לעשות כן.
2. כמו כן, בעלי הרשת יכולים לעשות שימוש במידע פרטי של המשתמש במקרים הבאים:

* אם המשתמש הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם החנות ו/או האתר או מי מטעמו לצורך קבלת יעוץ משפטי או לצורך פנייה לערכאות המתאימות.
* אם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחנות ו/או באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים בחנות ו/או באתר.
* אם המשתמש עשה בחנות שימוש לביצוע מעשה או מחדל בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
* הפרטים אשר נמסרים בעת רישום לחנות ו/או ביצוע הזמנה, כולם או חלקם, ישמרו במאגרי המידע של החנות.

16. תקשורת שיווקית

1. הודעות שישלחו למשתמשים בכל דבר ועניין הנוגע לפעילויות החנות לרבות, אך לא רק, בעניין ייעשו על ידי הרשת באתר האינטרנט ו/או בהודעות טקסט ו/או בהודעת דוא"ל ו/או בדואר ישראל ובאמצעי הפרסום כהגדרתו לעיל.
2. פרסום גלוי לעין באחד מאמצעי התקשורת ו/או באתר האינטרנט של הרשת ו/או בחנות ו/או באמצעות תקשורת ישירה עם משתמשים, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או הודעות טקסט, הכל לפי ערוצי הפרסום המקובלים לפי בחירת המשתמש, ייחשב כמספק ומשתמש לא יוכל להשמיע טענה כי לא ידע אודות האירוע נשוא הדיווח ו/או הפרסום כאמור.
3. מוסכם, כי אישור התקנון והרשמה כמשתמש ומסירת פרטי דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי לרשת ופרטים מזהים נוספים, מהווה הסכמה של המשתמש להיכלל במאגר המידע של הרשת ולקבלת פרסומות, הודעות וחומר שיווקי שהרשת תפיץ בעתיד, הכל בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, וזאת באשר למבצעים והנחות המוענקות למשתמשים, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או הודעות טקסט שיישלחו ישירות למחשבו או למכשירו הסלולארי של המשתמש, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת משתמשים של החנות.
4. למען הסר ספק מובהר כי הרשת פטורה מחובת ההודעה מבצעים למשתמש שלא מסר מספר טלפון נייד בתוקף או כתובת דואר אלקטרוני תקינה ו/או אשר לא עדכן את פרטיו אלו ולא תהיה למשתמש טענה כלשהי כלפי הרשת באשר לאי קבלת פרסום. לכן, על כל משתמש ליתן פרטי התקשרות מדויקים.

17. קניין רוחני

1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בחנות ו/או סימני המסחר ו/או מדגמים ו/או פטנטים ו/או שיטות השיווק, הנראות, העיצוב המזוהים עם החנות ו/או האלמנטים הגרפים אשר מוצגים בחנות, בין היתר, באמצעות תמונות ו/או הסודות המסחריים וכל המופיע באתר זה (להלן: "הקניין הרוחני") הינם בבעלות בלעדית של בעלי הרשת.
2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להדפיס, למכור, לשווק ולתרגם מידע כזה או אחר מהחנות, לרבות זכויות הקניין הרוחני של בעלי האתר, אלא בקבלת רשות והסכמתם של בעלי החנות מראש ובכתב.
3. למען הסר ספק יובהר, אין להשתמש בתכני החנות באמצעות תוכנה, אתרי אינטרנט, לרבות כל הרשתות החברתיות, ובכל אמצעי אחר באופן המפר את זכויות הקניין הרוחני של בעלי החנות, אלא כאמור באישור בעלי החנות מראש ובכתב.

18. הפרת תנאי התקנון

1. במקרה בו משתמש הפר תנאי כלשהו מתנאי השימוש בחנות, תהא אפשרות בעלי הרשת:

* לחסום ו/או להשהות ו/או להפסיק את גישת המשתמש לחנות וזאת ללא כל התראה מוקדמת וללא חובת הנמקה.
* לפעול כנגד המפר בכל ערוץ משפטי לצורך מיצוי זכויות בעלי הרשת.

19. שיפוי

1. משתמש מצהיר ומתחייב בזה, מיד עם קבלת דרישה בכתב מבעלי הרשת, לשפות ו/או לפצות, באופן מלא, את בעלי הרשת, ו/או מי מטעמם בגין כל עלות, הוצאה או נזק, ישירים או עקיפים ובגין כל תביעה או דרישה, בלא הגבלה, ובכלל זה בגין שכר טרחת עו"ד ושכר מומחים אחרים, בכל הערכאות, שיושתו ו/או יחויבו על האמורים לעיל ו/או יוצאו על ידם בפועל, הנובעים משימוש משתמש בחנות, הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש, ו/או הפרת זכויות כל גורם אחר בקשר עם החנות.

20. במקרה של מחלוקת

1. משתמש החש עצמו נפגע בכל הקשור לכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או ממבצע כלשהו, רשאי לפנות בכתב לבעלי הרשת ו/או מי שמונה על ידו לשם כך ולהעלות את השגותיו.
2. מחלוקת משפטית בין משתמש לבין בעלי הרשת תיושב בביהמ"ש המוסמך לכך עניינית במחוז תל אביב.
3. הדין שיחול במקרה של כל מחלוקת יהא הדין הישראלי ומקום השיפוט יהא מדינת ישראל בהתאם לאמור בסעיף כ' 2 לעיל.

21. תנאים נוספים

1. בעלי הרשת רשאים לפי שיקול דעתם לאפשר גם ללקוחותיו שאינם חברים ו/או משתמשים, להשתתף במבצעים, לפי תנאי תקנון זה.
2. המפורט בתקנון זה הינו מחייב. אולם, כל התנהגות של בעלי הרשת לטובת משתמש ו/או חבר מועדון בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור של בעלי הרשת על האמור בתקנון זה ו/או תחייבה אותם לנהוג כך בעתיד.
3. למען הסר ספק, יובהר כי ההשתתפות במבצעים כפופה לעמידת המשתמש המועדון מצהיר ומאשר כי קרא ומסכים להוראות תקנון זה וכן האמור בטופס ההרשמה.
4. בעלי הרשת אינם מתחייבים כי החנות לא תיסגר וכי הפעילות בה לא תופסק באופן זמני או קבוע והם שומרים על הזכות לסגור את החנות ו/או את פעילותם בכל עת לפי שיקול דעתם הבלעדי. הודעה בדבר סגירת החנות תפורסם באחד מערוצי הפרסום לפי שיקול דעתם הבלעדי של בעלי הרשת.
5. המחירים המופיעים בחנות כוללים מע"מ כחוק.
6. בכל שאלה לגבי החנות, רכישת מוצרים, משלוחים וכד' ניתן לפנות למרכז ההזמנות האינטרנטי בוואטסאפ בלבד 055-9884420. למען נוחיות המשתמש, ניתן להשאיר הודעה בטופס יצירת הקשר באתר, ונציג מטעם הרשת ישיב למשתמש בשעות הפעילות המקובלות.
7. בעלי הרשת ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים כלפי המשתמש בין במישרין ובין בעקיפין, בין בעצמם ובין מי מטעמם בכל נזק שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש בחנות, חוסר יכולת לפעול באתר, תקלות טכניות, אובדן מידע, נזק למחשב המשתמש וכן כל נזק אחר.
8. בכל מקרה, אחריות הרשת, לכל טענה שתעלה בדבר אחד ממוצריה לא תעלה מעבר לגובה מחירו של המוצר כפי ששולם בחנות.

22. כתובת הנהלת הרשת הינה: שבטי ישראל 11, תל